Share |

Yhteensä

Käyntejä kotisivuilla:156344 kpl

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan! Jäsenmaksu keskimäärin ainoastaan 30 euroa vuodessa.

LIITY!

Yhteystiedot

Vapaa-ajan
asukkaiden liitto ry, VAAL

Unikkotie 13 V kerr.
01300 VANTAA
www.vaal.fi

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry 15.12.2014

Tuulivoimakannanotto

MIKSI TUULIVOIMAA?

Tuulivoiman hyöty on, että se on uusiutuvaa energiaa ja lähes päästötöntä. Uusiutuvan ja vähäpäästöisen tuulivoiman tuotannon hyväksikäyttö vähentää hiilidioksidipäästäjä ja siten hillitsee ilmastonmuutosta. Tuulivoiman rakentaminen nostaa energiatuotannon omavaraisuutta ja siten vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista. Edelleen tuulivoimasta saadaan taloudellista hyötyä paikallisesti, verotuloina kunnalle ja vuokratuloina maanomistajille sekä työpaikkoina yhteiskunnalle. Pientuulivoimaloista ovat kuluttajille perusteltuja ratkaisuja omaan pienenergiantuotantoon esimerkiksi silloin, kun ei olla sähköverkon piirissä. Yhä useammin pientuulivoimaloita rakennetaan myös sähkönjakelun piirissä oleviin vapaa-ajan rakennuksiin nostamaan omavaraisuutta ja pienentämään sähkölaskua.

TUULIVOIMAN ONGELMANA OVAT MELU, TERVEYSRISKIT JA OMAISUUDEN ARVONALENNUS

Olemassa olevien tuulivoimaloiden lähellä asuvat ja vapaa-aikaansa viettävät ihmiset ovat valittaneet tuulivoimalan melua, sykkivää ääntä sekä lapojen pyörimisestä johtuvan valon ja varjon välkettä häiritseviksi. Tuulivoimalan roottorien ääni on matalaresoluutioista, ja sen on todettu kuuluvan pitkienkin etäisyyksien päähän ja läpäisevän seinät päästen sisätiloihin. Melu on epätasaista ja hypähtelevää, minkä johdosta siihen ei totu. Melusta aiheutuu terveydellistä haittaa, kuten unettomuutta, stressiä ja sen seurauksena sydän- ja verisuonitauteja. Edelleen vapaa-ajan asukkaat, mökkiläiset ja maanomistajat kokevat suurtuulivoimaloiden ja tuulipuistojen aiheuttavan huomattavat arvonalennukset maalle ja kiinteistöomaisuudelle, maisemallisille arvoille sekä luontoarvoille. Korkeat tuulivoimalat muuttavat alueen imagon rauhallisesta luonnon ja vapaa-ajan rannikko-, saaristo- tai maaseutumaisemasta teollisuusmaiseksi ja alentavat niiden taloudellista arvoa sekä haittaavat vapaa-ajan oleskelua ja asuinviihtyvyyttä. Lisäksi tuulivoimalat häiritsevät ja estävät eläinkuntaa, erityisesti lintuja ja lepakoita. Uusiutuvalla energialla (tuuli-, biokaasu- ja puupolttoainevoimalat) tuotetulle sähkölle maksetaan tuotantotukea (syöttötariffijärjestelmä) valtion budjetin kautta vuodesta 2011 alkaen. Järjestelmään hyväksytyille voimaloille maksetaan tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksen mukaista tukea. Tavoitehinta tuotannolle on 83,5 €/MWh. Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi uusille tuulivoimaloille maksetaan korotettua tavoitehintaa (105,3 €/MWh) maksimissaan kolmen vuoden ajan vuoden 2015 loppuun asti. Voimalaitos voi saada tukea 12 vuoden ajan (Motiva). Vapaa-ajan asukkaiden Liiton mielestä, tässä yhteiskunnan taloudellisessa tilanteessa syöttötariffijärjestelmä on kansalaisille liian kallis.

OSALLISIA KUULTAVA JA HUOMIOITAVA

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto painottaa sitä, että tuulivoimayksikköjen rakentamisen tulee tapahtua maankäytön suunnittelun kautta siten, että vapaa-ajan asukkaat ja maanomistajat voivat lausua mielipiteensä asiasta ja voivat vaikuttaa tuulivoimapuistojen sijoitteluun. Tuulivoimapuistoja koskevissa kaavoissa tulee huomioida se, että tuulivoimayksiköt sijoitettaisiin alueille, jotka ovat liikenneverkkojen ja muun infrastruktuurin lähellä, mutta kuitenkin asutuksesta mahdollisimman kaukana. Tuulipuistot tulee rakentaa niin kauas vapaa-ajan asutuksesta, ettei niillä ole mökkimaisemaan- ja kulttuuriarvoon alentavaa vaikutusta. Melu- ja välkehaitan merkitys ihmisten elinympäristöön ja terveyteen on otettava vakavasti. Tuulivoimaloilla pitää olla riittävät ja tiukat, asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöistä vapaat, suoja-alueet. Riittävän suoja-alueen määrittely edellyttää melun ja välkkeen terveyshaitan riippumatonta, pitkäaikaista seurantaa ja tutkimusta. Suoja-alueiden määrittelyssä on huomioitava myös tuulivoimaloiden koon kasvaminen ja sen vaikutukset. Tuulivoiman käyttöön tarvittavasta maasta tulee maksaa maanomistajille sekä muille osallisille käyvän hinnan mukaiset korvaukset. Tuulipuistoille tarvittavan maan hankintaan ei tule soveltaa pakkolunastuksia, vaan maan luovutuksen tulee olla vapaaehtoista ja määräaikaisuuden maan luovutuksessa tulee olla mahdollista. Vapaa-ajan asukkaiden Liiton mielestä tuulivoimaa voidaan hyödyntää, kunhan se on kansantaloudellisesti järkevää eikä siitä aiheudu terveys- ja ympäristöhaittoja tai omaisuudelle arvonlaskua.

Mökkiläisten edunvalvoja

Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry VAAL on valtakunnallinen loma-asukkaiden edunvalvonta ja etujärjestö, johon kuuluu paikallisia vapaa-ajan asukasyhdistyksiä sekä valtakunnallinen yhdistys Vapaa-ajan asunnot ry. VAAL tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana kanavana toimia vapaa-ajan asukkaiden etujen valvojana valtion- ja kuntienhallintoon sekä pitää yhteyttä eri viranomaisiin.