Share |

Yhteensä

Käyntejä kotisivuilla:124299 kpl

Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan! Jäsenmaksu keskimäärin ainoastaan 27 euroa vuodessa.

LIITY!

Yhteystiedot

Vapaa-ajan
asukkaiden liitto ry, VAAL

Unikkotie 13 V kerr.
01300 VANTAA
www.vaal.fi

VAPAA-AJAN ASUNNOT ry                                          

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTA

Vapaa-ajan asunnot ry (VAA) on vapaa-ajan asukkaiden valtakunnallinen etujärjestö, joka valvoo ja edistää vapaa-ajan asunnon omistajien oikeudellisia, sosiaalisia-  ja yhteiskunnallisia etuja. VAA edistää vapaa-ajan asukkaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden kanssa.

Toimimme kiinteässä yhteistyössä kattojärjestömme Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry:n (VAAL), sen jäsenyhdistysten sekä Suomen Omakotiliito ry:n kanssa.

EDUNVALVONTA

Valtakunnallista vapaa-ajan asukkaiden edunvalvontaa jatketaan keskeisissä asioissa: kiinteistövero, haja-asutusalueiden jätevesiasetus, jätehuolto, terveyskeskuspalvelut, kunnalliset maksut, yksityisteiden ylläpito, laajakaistapalvelut, vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoituksen muutos ja kaupalliset palvelut mökkipaikkakunnalla. VAA osallistuu aktiivisesti VAAL:n edunvalvontastrategian laatimiseen ja toimeenpanoon sekä sidosryhmäsuhteiden rakentamiseen.

VAA edistää vapaa-ajan asukkaiden näkökulman huomioimista Omakotiliiton edunvalvonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

VIESTINTÄ

Jäsentiedotus hoidetaan Omakotilehden, kahden jäsenkirjeen ja vähintään neljän sähköisen jäsentiedotteen välityksellä. VAA:n kotisivut www.omakotiliitto.fi ja www.vaal.fi sivuilla uudistetaan ja aktivoidaan. Viestinnän tehostamiseksi kerätään aktiivisesti jäsenten s-postiosoitteita ja kannustetaan jäseniä pitämään osoitteensa ajan tasalla.

VAA  osallistuu www.vaal.fi sivuston ja Omakotilehden sisällön tuottamiseen vapaa-ajan asukkaiden käytännön tarpeita palveleviksi. VAA antaa VAAL:lle Suomen Omakotiliiton rekisteriselosteen mukaisen luvan jäsentietojen katseluun ja käyttöön aktiivisen ja tuloksellisen toiminnan kehittämiseen. 

OMAMÖKKI 16-MESSUT

VAA osallistuu yhteistoiminnassa VAAL:n kanssa omalla osastolla 7-10.4.2016 Messukeskuksessa pidettäville OmaMökki 16-messuille sekä messutoimikunnan jäsenyyden ja sidosryhmien kautta messutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

JÄSENEDUT JA JÄSENHANKINTA

VAA:n jäsenillä on käytettävissä seuraavat Omakotiliiton palvelut: sähköinen huoltokirja, paperinen huoltokirja, Omakotilehti, maksuton rakennus-, laki-, puutarha- ja piha-puhelinneuvonta, omakotitori.fi ja omakotitalkkaripalvelut. Lisäksi jäsenetuja tarjoavat yli 10 Omakotiliiton yhteistyökumppania.

Tulevan vuoden aikana selvitetään mahdollisuudet hankia VAA:lle jäsenetuja tarjoava yhteistyökumppani.

Jäsenhankintaa tehostetaan. Tavoitteena on 10 % jäsenmäärän kasvu.

PAIKALLINEN YHTEISTYÖ JA MÖKKIPALVELUT

Vapaa-ajan asukkailla ja paikallisilla asukkailla on monenlaisia etuja ja tarpeita, joita on järkevä hoitaa yhteistoiminnassa.  Tällaisia ovat esimerkiksi: kaavoitus, rakennusmääräysten soveltaminen, tieasiat, jätehuolto, laajakaistapalvelut, paikallisen yritystoiminnan ja kyläyhteisöjen kehittäminen. Ympärivuotisen vapaa-ajan asumisen lisääntyminen ja mökkiläisten ikääntyminen luovat  uutta kysyntää mökkiläis- palveluille. VAA edistää paikallisten yhteistyömuotojen tutkimusta ja kehittämistä yhteistyössä kumppanuusorganisatioiden kanssa.

TALOUS JA RESURSSIT

VAA:n talous perustuu jäsenmaksuihin ja OmaMökki 16-messujen ylijäämään. Omakotiliitolle tuloutettava jäsenmaksuosuus nousee 16 eurosta 17,50 euroon. Tästä johtuen jäsenmaksu nostetaan 25 €/henkilö.

VAA:n toiminta perustuu hallituksen ja muiden aktiivisten jäsenten toimintaan. Toimintavuoden painopisteenä on jäsenten aktivointi ja uusien aktiivisten toimijoiden saaminen VAA:n jäseniksi.

Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 25 €, josta Omakotiliiton osuus on 17,50 € ja yhdistyksen jää 7,50 €.

Jäseneksi voit liittyä VAAL:n kotisivujen kautta tästä www.vaal.fi